Video biểu diễn ảo thuật Dương Chính Clip 1

Ảo Thuật Dương chính

vt3.jpg

Ảo Thuật Dương chính

img_0291.jpg

Ảo Thuật Dương chính

img_0620.jpg  

Video clip 1.....